Пшеница – ПС Мадара

Биологични и агрономически особености

Сорт ПС МАДАРА спада към кате-горията на средноранните пшеници с вегетационен период 232 дни. Белокласа, безосилеста пшеница с червено зърно и твърд ендоспрем. Притежава средновисоко стъбло, устойчивост на полягане и висока братимост. Класът е едър, с 20 – 25 класчета и среден брой зърна в едно класче от 3 до 5. Абсолютна маса на зърното е 43,4 г, а хектолитровата е над 80.0. Съдържанието на мокър глутен е 28 %, а на суров протеин 14.4. Числото на хлебопекарната сила е 57 условни единици, а общата стъкловидност е 80 %. По показатели на хляба отстъпва на Победа и Аглика, но превишава Плиска, Енола, Янтър, Садово и Враца.

Стопанска оценка

Средно за периода на сортоизпит-ване в ИАСАС в 17 пункта са получени 684 кг/ дка – 112,3 и 104,9% към стандартите за Б група сортове Садово 1 и Враца. Превишава средният стандарт на двата сорта с 8,5%. При сортоизпитването през 2007/2008 г. в Чепинци е получен добив от 1101 кг/дка, при 1079 за Плиска и 1028 за Енола. По качество се отнася към група Б – средни, с повешена сила пшеница. През същата година при добив 850 кг/дка във всички пунктове за сортоизпитване в Северна България превишава Енола с 67 кг/дка.

Толерантност на болести

Брашнеста мана – Много добра

Кафява ръжда – Много добра

Жълта ръжда – Добра

Септориоза – Добра