Пшеница – Енола

Биологични и агрономически особености

Височина на стъблото: 80 – 90 см

Висока устойчивост на полягане

Клас: осилест, високоустойчив на оронване

Маса на 1000 зърна: 41 – 44 г

Хектолитрово тегло: 81 – 83 кг

Стопанска оценка

Ранен сорт, с дълъг период на наливане на зърното

Много добра студо- и зимоустойчивост

Висока толерантност към засушаване

Висока устойчивост на фузариум

Качество: Група “Б“

Продуктивен потенциал – 8.5 t/ha (850 кг/дка)

Широко екологично пластичен за България

Подходящ за интензивно отглеждане, без специaлни изисквания

Толерантност на болести

Брашнеста мана – Много добра

Кафява ръжда – Добра

Жълта ръжда – Добра

Септориоза – Добра